วีดิทัศน์ออนไลน์      
 

การประชุมวิชาการครบรอบ๓๘ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรักษาทางทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืน

20-30 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมนิธิภาวีศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการครบรอบ36ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Cutting Edge Dental Practice for the 21st Century Dentist 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องนิธิภาวี ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาส คณะทันตครบรอบ34ปี และโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ50ปี

เรื่อง Dentistry for Healthy Life
ในวันที่24-25 มกราคม 2556 
ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการครบรอบ32ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 เรื่อง การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากจากเด็กสู่ผู้สูงอายุ (Oral Health Care : from Children to the elderly 24-25/01/2011 Dentistry KKU)
การฝึกอบรมทันตแพทย์
หลักสูตร “การใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน”
ในโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน ๙๙๙ ชุด
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔การประชุมวิชาการ
เรื่อง งานประจำสู่งานวิจัยทันตสาธารณสุข
R to R ; Routine to Research, in Dental Public Health
ระหว่างวันที่ 5- 6 ตุลาคม 2553

วิดิทัศน์ การทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

วิดิทัศน์ การทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

 

   
 
   
   

 

ผลิตโดย หน่วยทันตเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.45122 , email chakan@kku.ac.th